بعلت نوسانات ارز فروش بسته است..

به علت نوسانات ارز فروش فعلا بسته میباشد...